Vår förändringsmodell

Forum Syd har skapat en modell för olika typer av förändringsarbete. Modellen ska fungera som ett verktyg för att identifiera realistiska projektmål, för att visualisera, lära av och beskriva den typ av förändring för att stärka människors rättigheter som ett projekt har uppnått.
Forum Syd's theory of change

Förändring kan ske först när människor går samman för att hävda sina rättigheter och tar makten över sina egna liv. Vi tror att det är människor som lever under fattiga och marginaliserade omständigheter, som själva bäst kan beskriva sina problem och föreslå lösningar. Ett handlingskraftigt civilsamhälle med starka organisationer skapar goda förutsättningar för att makthavarna ska lyssna och samverka i dialog med sina medborgare och därmed få ökade kunskaper om sina skyldigheter och människors rättigheter.

Forum Syds förändringsmodell visar både vad som händer när organisationer bedriver förändringsarbete och på vilken nivå förändringsarbetet sker hos; den enskilda individen, juridiskt, politiskt eller i civilsamhället. 

Beroende på vilka metoder och strategier som används, vilket samhälle aktiviteterna i projektet äger rum i och vem som får ta del av dessa, så kommer förändringen att ske på olika nivåer. Modellen gör det möjligt att beskriva erfarenheter vilka bidrar till ett rättvist och hållbart samhälle där alla människor har makt att förändra sina liv