Jämställdhet

Forum Syd arbetar för ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar. Att främja kvinnor, flickor, män och pojkars rätt att fatta egna beslut, som att bestämma över sina egna kroppar och styra över sina liv, är grundläggande i vårt arbete.
Grafitti på vägg Colombia 2013

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Men det finns också ett starkt samband mellan ökad jämställdhet och minskning av fattigdom; kvinnor investerar den absoluta majoriteten av sin inkomst i sina familjers och lokalsamhällens välfärd.

Ojämlikhet skapar strukturella hinder för kvinnor och tjejer på alla samhällsområden. Kvinnor är uteslutna från att delta i fredsprocesser och i ombyggnaden av samhällen. Kvinnor är underrepresenterade i beslutsfattande och diskussioner om fred, klimatförändringar, även om kvinnor drabbas mest av det sistnämnda. Även om sexuell diskriminering påverkar kvinnor mer än män, är jämställdhet inte en kvinnofråga och det är viktigt att män också deltar i främjandet av jämställdhet.

Genus - inte bara kön

Forum Syd definierar genus som den sociala konstruktion som reflekterar tolkningarna som görs av det biologiska könet. I denna konstruktion ingår normer om hur kvinnor, flickor, män och pojkar bör vara och hur de bör bete sig i ett samhälle. Kön bildas i relationerna mellan kvinnor och män och varierar mellan tid och plats. Kvinnor och män är inte homogena grupper. Det är viktigt att ytterligare analysera dessa grupper och se hur kön interagerar med andra viktiga sociala dimensioner som ålder, etnicitet, funktionsvariationer, minoritetsstatus och ras etc.

Viktigt att prata om manlighet

Som en del av genusanalysen är det viktigt att inkludera och diskutera maskuliniteter. Maskulinitet avser de normer och föreställningar om hur män och pojkar förväntas uppträda i ett visst samhälle. Dessa sociala normer kan leda, inte bara till kvinnors ökade sårbarhet och diskriminering utan, även till lidande hos pojkar och män som kan uppleva rädsla för att inte kunna uppfylla denna roll, låg självkänsla och förlust av manlig identitet. Detta lidande kan generera känslomässig spänning och inre konflikt uttryckt genom rädsla, ilska, självhat och ofta aggression mot kvinnor och tjejer. Ett viktigt inslag i jämställdhetsarbetet är att göra männen medvetna om fördelarna med jämställdhet och involvera dem i kampen för att utmana könsnormer.

Om jämställdhet och jämlikhet ska uppnås måste maktstrukturer och den traditionella könsnormen förändras. Det är en grundläggande princip att genusfrågor utgör en integrerad del av Forum Syds fokusområden av konflikt, do no harm, miljö och klimat, demokrati och mänskliga rättigheter.