Demokrati

Utan civilsamhället tystnar demokratin. I Forum Syds arbete för demokrati och FN:s universella mänskliga rättigheter utgör civilsamhället kärnan i förändringsarbetet.
Grönsaksförsäljare i Yangon läser om demokrati
Grönsaksförsäljare i Yangon läser om demokrati. Foto: Margoth Sonnebo

Om staten exempelvis inte fullföljer sin skyldighet att ge utbildning till alla så är det inte vi som ska börja bygga skolor eller bedriva utbildning. Istället stöttar och stärker Forum Syd det civila samhället som finns på plats för att själva få till den förändring som behövs. Därför genomsyrar allt Forum Syds arbete av att försvara och möjliggöra civilsamhällets engagemang för folkligt deltagande och organisering av grupper. När civilsamhället mobiliserar människor kan vi gemensamt utmana orättvisa och diskriminerande strukturer.

För att en regering ska vara legitim måste den vara representativ för sitt folk. Forum Syd arbetar därför mot regeringar och personer på både formella och informella maktpositioner. Dessa människor och institutioner har en skyldighet att se till att individen liksom kollektivet har full tillgång till sina friheter och rättigheter. Medan upprätthållandet av medborgarnas rättigheter står i centrum för demokratin, är just demokratin en pågående process som kräver mycket arbete för att försvaras. Det civila samhället spelar därför en avgörande roll i sitt löpande arbete av att ge människor handlingskraft att hävda och försvara sina rättigheter.

Forum Syd kopplar alltid ihop demokrati, mänskliga rättigheter, konflikt, do no harm, jämställdhet, jämlikhet, miljö och klimat och använder ett rättighetsbaserat synsätt på allt vi gör. Att arbeta rättighetsbaserat innebär att vi gör motsättningar synliga genom att analysera olikheter. Vi kartlägger vem som har makt över vem i samhället för att förstå hur och när människors frihet begränsas.