Östliga partnerskapsnätverket

Östliga partnerskapsnätverket (ÖstP-nätverket) innefattar 37 svenska civilsamhällesorganisationer vilka strävar efter att stärka samarbetet med civilsamhället i Östra partnerskapsländerna och Ryssland. Nätverket har koordinerats av ForumCiv sedan det lanserades 2015.
People from the network are standing in front of a gray wall with ForumCiv's logotype.

 

Varför ÖstP-nätverket?

När EU och de östliga partnerskapsländerna inledde det östliga partnerskapet såg civilsamhället ett behov av att inkludera lokala röster till det regionala initiativet. Därav skapades ÖstP-nätverket (engelska: EaP Nätverket) som arbetar för att skapa samarbeten, bygga kapacitet och genomföra påverkansarbete gentemot regeringar och andra beslutsfattare. Givet regionens historiska relationer med, och nuvarande inflytande från, Ryssland, samarbetar nätverket också med det ryska civilsamhället.

Kontakterna mellan det svenska civilsamhället och det civila samhället i Östeuropa är avgörande för att det stöd som nu riktas till länderna i regionen både från Sverige och EU ska vara hållbart, göra samhällen motståndskraftiga och främja reformer. Christina Johannesson, Sveriges ambassadör för det östliga partnerskapet

Vad är ÖstP-nätverket?

ÖstP-nätverk är en plattform för svenska civilsamhällesaktörer som är engagerade i den östliga partnerskapsregionen och Ryssland. Medlemmarna i nätverket har en mångfacetterad tematisk expertis i och om regionen, men alla är engagerade för samma geografiska region. Genom nätverket byggs gräns- och sektorsöverskridande samarbeten, organisatorisk kapacitet och gemensamma påverkanskampanjer. Allt för att säkerställa civilsamhällets inflytande på policyformulering och politiska beslut som rör den östliga regionen och Ryssland. 

ÖstP-nätverk ger möjligheter att ge input, erbjuda ett civilsamhällesperspektiv, bjuda in relevanta aktörer, föra dialog om svenska och europeiska strategier, lära sig om andra organisationer och intern kapacitetsutveckling. Elin Ovesson, Östgruppen

ÖstP-nätverk är en bra kontaktpunkt med det svenska utrikesdepartementet, ambassadören för det östliga partnerskapet och civilsamhället, vilket gör att vi kan dela information, diskutera situationer och utmaningar och ge synpunkter på policydokument. Natia Gvianishvili, RFSL

Vad gör ÖstP-nätverket?

  • Möjliggöra samarbete och partnerskap mellan civilsamhällets organisationer i Sverige och de östliga länderna.
  • Sprida kunskap och medvetenhet om det östliga partnerskapet både bland det svenska samhället och samhällena i östliga partnerländer.
  • Arrangera kapacitetsutvecklingsaktiviteter för sina medlemmar och deras lokala partners.
  • Bedriva påverkansarbete gentemot EU och svenska beslutsfattare kring beslut relaterade till den östliga regionen.
  • Samordna det civila samhällets insatser för att påverka politiska strategier och beslut som rör den östliga regionen.
  • Samarbeta med civilsamhällets plattformar, akademi och tankesmedjor som arbetar med den östliga regionen.