Somalia diasporaprogrammet

Den somaliska diasporan spelar en stor roll för fattigdomsbekämpning och återuppbyggnad av institutioner i Somalia, vilka är en förutsättning för landets fredsprocess. Forum Syd har därför ett program speciellt riktat mot svensk-somaliska diasporaorganisationer.
Somalia Diaspora Abdirahim Mahamoud

Programmet, som har ett särskilt fokus på kvinnor och ungdomar, finansieras av Sida genom den svenska ambassaden i Kenya (somaliska sektionen) och följer Sveriges resultatstrategi för internationellt utvecklingssamarbete i Somalia.

  • Hållbar försörjning och hållbart nyttjande av naturresurser. Ökad kunskap om försörjning, hållbart användande av naturens resurser och motsvarande rättigheter som gäller mat, vatten, avfall, energi och sanitet.
  • Hälsa och jämställdhet. Kvinnor och flickor har ökad förståelse och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och har stärkt sitt deltagande i civila samhället. Män, kvinnor, tjejer och pojkar har större medvetenhet om de strukturer och normer som påverkar sexuellt och könsbaserat våld.
  • Demokrati och mänskliga rättigheter. Människor som lever under marginaliserade förhållanden, och organisationer i det civila samhället, har ökat sitt engagemang och stärkt dialogen med lokala och federala myndigheter. De har fått ökad kunskap för att kräva sina rättigheter och delta i demokratiska och beslutsfattande processer. Människor och institutioner med makt har ökat sin förståelse för ett rättighetsbaserat arbetssätt.

Svensk-somaliska organisationer kan söka bidrag för projekt som faller inom ramen för något av de tre resultatområdena ovan. Alla projekt som ges bidrag måste genomföras i nära samarbete med en lokal organisation i Somalia. Det ska vara en redan etablerad organisation som verkar oberoende från diasporaorganisationen.

För ansökan och villkor se startsidan för utvecklingsprojekt.