Instruktioner, mallar och dokument för ForumCivs program

Här finns instruktioner, mallar och de dokument som ni behöver för att söka, genomföra och rapportera ert projekt.

Dokumenten kan komma att uppdateras vilket innebär att tidigare versioner blir ogiltiga. Besök alltid hemsidan för att säkerställa att ni använder de senaste versionerna. Tidigare versioner av dokumenten (detta inkluderar även dokument som tagits bort från denna sida) kommer ej att godtas av ForumCiv.

Gå till respektive programs sida för att läsa mer om dess specifika villkor, ansökningsprocess och aktuella förändringar. 

All hantering av utvecklingsprojekt och förstudier sker på engelska. I undantagsfall kan andra språk användas, kontakta i så fall sokabidrag@forumciv.org i god tid före er ansökan för sådana förfrågningar.

Ansökningsmallar

Pilot Partnership Funding

Medium Partnership Funding

Hjälpmedel och verktyg

Programguide och Procedures Manual

Vänligen läs dokumenten nedan innan ni påbörjar er ansökan. Dokumenten ger er vägledning och hjälper till att strukturera er ansökan.

Procedures Manual

Programguide

Om er  förstudie- eller projektansökan blir beviljad ska ni skriva avtal med ForumCiv för att sedan rekvirera era medel, d.v.s. begära utbetalning av ert bidrag. Om ni vill göra ändringar i ett pågående projekt och avtal så måste detta godkännas i förväg av ForumCiv. Kontakta ForumCiv i god tid innan vi vill genomföra ändringar.

I Q&A dokumentet har vi försökt klargöra artiklar och detaljer i avtalet.

Avtal mellan svenska organisationer och ForumCiv

Följande dokument utgör tillsammans med projektspecifika dokument avtalet mellan svenska organisationer och ForumCiv:

Avtal mellan svenska och lokala partnerorganisationer

Svenska  och lokala partnerorganisationer måste ingå avtal innan medel kan vidareförmedlas från den svenska till den lokala organisationen. En kopia av det signerade avtalet mellan era organisationer måste skickas till ForumCiv inom en månad från det att det undertecknats. Avtalet måste följa avtalet mellan ForumCiv och den svenska organisationen. Nedan finner ni de dokument som behövs för avtal mellan svenska organisationer och dess partners på engelska, spanska och franska. 

English

Spanish 

French 

Rekvisitionsdokument 

Beviljade medel ska rekvireras före slutet av varje kalenderår enligt godkänd budget.

Följande mallar måste fyllas i för att ForumCiv ska kunna utbetala bidrag till din organisation. ForumCiv ska alltid informeras om förändringar i informationen som anges i mallarna nedan. 

Dokument som är relevanta under genomförande av initiativet

För andra ändringar vänligen kontakta er handläggare för vidare diskussion. 

Hjälpmedel och verktyg

Programguide och Procedures Manual

Procedures Manual

Programguide

Efter att ni har slutfört er förstudie eller ert projekt ska ni slutrapportera till ForumCiv. Om projektet pågår längre än 18 månader behöver er organisation även skicka in årsrapporter till dess att projektet avslutas. Datum för inlämning av års- och slutrapport återfinns i ert avtal med ForumCiv. Rapporteringen är en viktig del av ert projekt. Ofullständig och/eller försenad rapportering kan leda till att ForumCiv kräver återbetalning av bidraget eller delar av bidraget.

Vänligen observera att alla rapporteringsdokument ska signeras av firmatecknare och scannas innan de skickas in.

Rapporteringsmallar

Årsuppföljning

Slutrapport

Bilagor

Programguide och Procedures Manual

Procedures Manual

Programguide

Civis är ForumCivs nya projekthanteringssystem i vilket du hanterar din ansökningar, initiativ och rapporter. I Civis hanterar du även din organisations information. 

Nedan finner ni den instruktioner ni behöver för att åtkomst till och använda Civis.

Få åtkomst till Civis

Rapportera i Civis - våren 2024