Organisation

Från medlemmar och årsmöte till medarbetare i Sverige och världen. Läs mer om hur vi är organiserade.

ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Arbetet och inriktningen formas utifrån våra medlemsorganisationers behov och prioriteringar.

En gång per år hålls ett årsmöte. På årsmötet tar medlemmarna beslut om ramarna för verksamheten under det kommande året. Medlemmarna tar också beslut om ForumCivs styrelse, ordförande, valberedning och revisorer, samt beslutar om övergripande verksamhetsplan och budgetram.

Styrelsen är ForumCivs högsta beslutande organ mellan årsmötena. Dess huvudsakliga ansvar är att se till att årsmötets beslut verkställs. Arbetet leds av ordförande. Styrelsen ansvarar bland annat för ForumCivs övergripande planering, rapportering och ekonomiska redovisning. I styrelsens ansvar ingår också att besluta om de policydokument som styr ForumCivs verksamhet.

Generalsekreteraren är ansvarig för den operativa verksamheten och utses av ForumCivs styrelse. Generalsekreteraren leder och organiserar ForumCivs arbete enligt de riktlinjer och beslut som tagits av årsmötet och styrelsen.

Sedan 2019 är Anna Stenvinkel ForumCivs generalsekreterare.

ForumCivs huvudkontor ligger i Stockholm. Vi har också region- och landskontor med personal i Colombia, Kambodja, Kenya, Liberia och Litauen.