Organisation

Från medlemmar och årsmöte till medarbetare i Sverige och världen. Läs mer om hur vi är organiserade.
Årsmötet 2018

Årsmötet är Forum Syds högsta beslutande organ. På årsmötet beslutar medlemmarna om ramarna för verksamheten under det kommande året. Årsmötet väljer styrelse, ordförande, valberedning och revisorer, samt beslutar om övergripande verksamhetsplan och budgetram.

Styrelsen väljs av årsmötet och är Forum Syds högsta beslutande organ mellan årsmötena. Dess huvudsakliga ansvar är att se till att årsmötets beslut verkställs. Arbetet leds av Forum Syds ordförande. Styrelsen ansvarar bland annat för Forum Syds övergripande planering, rapportering och ekonomiska redovisning. I styrelsens ansvar ingår också att besluta om de policydokument som styr Forum Syds verksamhet.

Generalsekreteraren utses av Forum Syds styrelse. Generalsekreteraren är ansvarig för den operativa verksamheten. Denna leder och organiserar Forum Syds arbete enligt de riktlinjer och beslut som tagits av årsmötet och styrelsen.