Ansökningsprocessen steg för steg

1. Uppfyller er organisation de grundläggande kraven?

För att kunna bli medlem och vara behörig att söka projektstöd från ForumCiv behöver er organisation uppfylla följande grundläggande krav:  

  • Vara en registrerad ideell förening eller stiftelse i Sverige.

  • Vara en icke vinstdrivande organisation. 

  • Vara demokratiskt uppbyggd (följa god föreningssed) där alla medlemmar ska ha möjlighet att påverka. 

  • Verka för en demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter. 

  • Ha existerat i minst ett år och haft ett årsmöte där årets verksamhet redovisats och styrelsen beviljats ansvarsfrihet. OBS! Organisationer som söker utvecklingsprojekt måste ha existerat i minst två år.

  • För att bli medlem måste er organisation även stödja ForumCivs stadgar och idéprogram.

För fullständiga villkor och krav se sidorna för Svenska partnerskapsprogrammet.

Organisationer som inte har behörighet att söka bidrag från ForumCiv:

  • Andra ramorganisationer till Sida.
  • Organisationer som får bidrag från och/eller är medlemmar i andra ramorganisationer till Sida.
  • Ekonomiska föreningar eller andra företag som till exempel kooperativ.
2. Skapa ett konto i ForumCivs organisationsportal

För att skicka en ansökan om medlemskap och behörighet att söka projektstöd behöver er organisation först registrera ett konto i ForumCivs organisationsportal.

Under hösten 2023 ersätter ForumCiv organisationsportalen med ett nytt system.

Planerar ni att söka medlemskap och/eller ansöka om behörighet för att söka medel via Svenska partnerskapsprogrammet så kommer detta vara möjligt först då det nya systemet finns på plats i december.

Miniatyr
3. Ansök om medlemskap och/eller behörighet

Under hösten 2023 ersätter ForumCiv organisationsportalen med ett nytt system. Planerar ni att söka medlemskap och/eller ansöka om behörighet för att söka medel via Svenska partnerskapsprogrammet så kommer detta vara möjligt först då det nya systemet finns på plats i december.

4. Organisationsgranskning

Utifrån er ansökan genomför ForumCiv en organisationsgranskning baserad på uppsatta kriterier och bedömningsgrunder. Inkomna ansökningar bedöms under februari och juni varje år. Ni kan komma att bli kontaktade för att förtydliga och/eller komplettera med ytterligare information. Om ansökan är fullständig tar bedömningen upp till en månad, om komplettering behövs kan det ta längre tid. 

5. Besked om medlemskap och behörighet

Efter att organisationsgranskningen är klar får ni besked om ni är behöriga att söka projektstöd eller inte. Om ni ansökt om medlemskap och bedöms uppfylla kraven skickas er ansökan till styrelsen för beslut om godkännande.

Miniatyr
6. Projektansökan

Med en giltig behörighetsbedömning kan ni skicka in ansökan om projektstöd i organisationsportalen när ett ansökningsfönster är öppet. Handläggningstiden varierar beroende på vilken typ av projektstöd ni har sökt.

7. Beslut

ForumCivs urval följer en objektiv och konkurrensdriven process. Alla ansökningar blir granskade efter förutbestämda kriterier.  

8. Avtal

Om projektet blir beviljat skrivs avtal förutsatt att ni uppfyller de villkor som ForumCiv ställer.