NOMINERA TILL FORUM SYDS STYRELSE!

Nyhet - 2019-02-28
Den 15 mars är sista dagen att nominera kandidater till styrelsen.
Forum Syds medlemmar röstar genom att hålla upp gula papper under årsmötet 2018.
Omröstning under Forum Syds årsmöte 2018.

Nominera till styrelsen för Sveriges största plattform för civilsamhället! Din organisations engagemang är därför viktigt! Valberedningen vill inför årsmötet ha in så många bra och kloka förslag som möjligt på personer som ska driva organisationen framåt.

Den 15 mars är sista dagen att nominera till Forum Syds styrelse. De poster som det går att nominera till är: ledamot, suppleant, förtroenderevisor och revisorssuppleant. Valet av styrelse är betydelsefullt för att vi ska kunna arbeta för en rättvis värld där människor har kraft och makt att förändra. 

Utöver styrelsen finns det även möjlighet att nominera till Forum Syds valberedning innan årsmötet.  

"Jag har en väldigt stark tilltro till civilsamhällets möjligheter att möjliggöra deltagande utveckling och gillar att vara en del av en samlad stor kompetens som en styrelse som Forum Syds utgör."

Per-Åke Andersson, Ledamot.

Blanketter för nomineringar till styrelse och valberedning

Missing media. Missing media.

Val av styrelse för verksamhetsåret 2019

Vid årsmöte i Forum Syd den 18 maj 2019 kommer ledamöter till följande poster inom föreningen att presenteras:

 • Styrelsens ordförande (väljs på två år)
 • Ordinarie ledamöter till styrelsen (åtta ledamöter, väljs på två år, fyra ledamöter väljs vartannat årsmöte)
 • Suppleanter till styrelsen (två suppleanter, som väljs i bestämd ordningsföljd, väljs på två år)
 • Ordinarie revisor
 • Förtroendevald revisor
 • Suppleanter till revisorerna
 • Eventuella övriga förtroendeposter som hör till Forum Syds verksamhet

Förväntningar och krav på styrelseledamot och suppleant:

 • En ledamot förväntas kunna sätta sig in i omfattande handlingar och utifrån dessa fatta väl överlagda beslut.
 • En ledamot står bakom Forum Syds idéprogram. Erfarenhet av ideell verksamhet eller arbetsliv som rör utvecklingsarbete och globala rättvisefrågor är viktigt. Kunskap om svensk biståndspolitik är en merit.
 • En ledamot ska vara bra på strategiarbete och ha vana att delta i eller leda organisatoriska utvecklingsprocesser.
 • En ledamot bör ha grundläggande ekonomisk kunskap som att förstå budgetarbete och resultatredovisningar samt balans- och resultaträkning.
 • En ledamot ska vara beredd att lägga ner tid och prioritera uppdraget.

Förväntningar och krav på förtroenderevisor

Förtroenderevisorn och dennes suppleant förväntas vara väl insatta i föreningsekonomi på generell nivå. Deras uppdrag är att granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning i enlighet med god revisionssed.

Nomineringsprocessen

Den som vill kandidera till Forum Syds styrelse skall vara nominerad av någon av Forum Syds medlemsorganisationer.

Nomineringen ska innehålla:

 • Motivering från organisationen och kontaktuppgifter
 • Kontaktuppgifter till den som nomineras
 • Meritförteckning och motivering från den nominerade

Nomineringar skall ha inkommit till valberedningen senast 15 mars 2019. Valberedningens förslag kommer att offentliggöras tillsammans med övriga årsmöteshandlingar på Forum Syds hemsida senast tre veckor före årsmötet.

Nomineringen skickas till:
Valberedningen
Forum Syd
Box 15407
104 65 Stockholm
Eller via e-post till medlem@forumsyd.org

Valberedningens arbete

Valberedningen kommer i sitt förslag till styrelse att sträva efter mångfald till exempel genom en bred sammansättning utifrån representation av organisationer, kön, ålder och ursprung. Valberedningen kommer vidare beakta att styrelsens ledamöter har erfarenheter som är nödvändiga för det arbete som organisationen beslutat att genomföra samt att ledamöterna är medvetna om det personliga ansvar som styrelseuppdraget innebär

Forum Syds valberedning 2019

Sammankallande för Forum Syds valberedning 2019 är Inga Näslund.  För frågor kontakta henne på telefon: 070 625 77 94 eller maila: inga.naslund@palmecenter.se

Övriga ledamöter 

Mer aktuellt