Biståndspolitik

Biståndspolitik ur ett rättighetsperspektiv

Forum Syd arbetar för att svenskt och internationellt bistånd ska präglas av ett rättighetsperspektiv och utgå från behov hos länder och människor i fattigdom. Den svenska regeringen måste se till att vi har ett generöst och ambitiöst bistånd baserat på målet att Sverige ska ge en procent av sin bruttonationalinkomst (BNI) i bistånd. Givarländerna har ett ansvar att leva upp till sina löften om att bidra till fattigdomsbekämpning genom ett effektivt bistånd.

Forum Syd arbetar för att säkra biståndets kvalitet och för att biståndsmedel ska användas till fattigdomsbekämpning, arbete kring mänskliga rättigheter och demokratisering. Forum Syd har länge uppmanat den svenska regeringen att stoppa urholkningen av biståndet, där medel ur biståndsbudgeten tas för att bekosta andra politikområden i Sverige.

Sverige ska vara en global förebild när det gäller utvecklingssamarbete, effektiv fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter och stå rustat för de ökade behoven av resurser för klimatbistånd och migration – som behöver förverkligas genom en generös biståndspolitik och en ambitiös biståndsbudget. Biståndet behövs i dag mer än någonsin. Antalet väpnade konflikter ökar och fler människor än någon­sin är på flykt undan konflikter och för­följelse.

Detta bevakar Forum Syd inom svensk biståndspolitik

 • Biståndets volym och urholkningen av biståndsmedel
 • Biståndets kvalitet
 • Agenda 2030
 • Politiken för global utveckling (PGU)


Forum Syds krav för en ambitiös biståndspolitik

 • Stoppa urholkningen av svenskt bistånd
 • Säkra kvaliteten på svenskt bistånd och säkra att biståndet präglas av ett
      rättighetsperspektiv och utgår från behov hos länder och människor i fattigdom
 • Satsa mer på stöd genom diasporaorganisationerna
 • Jämställdhetsfrågor får inte tappa farten
 • Forum Syd och civila samhället – vi är aktörerna!


Forum Syd vill se att svenska regeringen satsar på stöd till civila samhället i världen och det samarbete som sker mellan svenska organisationer och deras partners, samt förbättrar möjligheterna att bedriva opinionsarbete för en rättvis och hållbar värld. I slutändan handlar det om effektiv fattigdomsbekämpning som bäst sker om berörda människor tillsammans arbetar med att utkräva sina rättigheter och arbetar med långsiktig förändring.

Agenda 2030 och de Globala målen

I september 2015 antogs Agenda 2030 som består av 17 universella mål för att uppnå hållbar utveckling i dess tre dimensioner; den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Den sätter mål för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, främja fredliga och inkluderande samhällen och tackla de miljömässiga utmaningarna.

Agenda 2030 är en ambitiös plan för de förändringar som måste göras för att åstadkomma en hållbar, jämställd, jämlik, rättvis och säker värld utan fattigdom. Forum Syd bevakar genomförandet av Agenda 2030, dels genom Concord Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 men också dels genom att kontinuerligt ha dialogmöten med beslutsfattare, regeringen, politiska partier, myndigheter, Agenda 2030 delegationen och representanter från näringsliv och akademin.

Agenda 2030 och de nya Globala målen ersätter FN:s millenniemål. Arbetet som ledde fram till Agenda 2030 kallas Post-2015 processen. Forum Syd följde processen noga och drev följande krav gällande biståndet under förhandlingarna:

 1. Givarländer måste uppfylla biståndsmålet om 0,7 % av BNP och senast år 2020 samt att införa ett tidschema för hur de ska uppnå målet.
2. Biståndet måste gå till de med störst behov och 0,20 % av biståndet till de minst utvecklade länderna.
3. Bistånds- och utvecklingseffektivitet kan endast uppnås om alla åtaganden från Paris, Accra och Busan genomförs.
4. Klimatfinansiering bör vara additionellt till biståndet för att inte urholka biståndet.

Bli engagerad med oss!

Brinner du för globala biståndsfrågor? Vill du höra mer om hur vi arbetar eller önskar du en presentation? Kontakta vår policyrådgivare Anna Blücher så får du veta mer.

Hitta oss!

Följ oss på sociala medier och uppdaterad på Facebook @ForumSydOfficial eller på Twitter under @ForumSyd. Använd gärna #bistånd

 
Updated: 2017-02-01