Välkomna åtgärder i Agenda 2030-delegationens handlingsplan

Agenda 2030 och de Globala målen

Agenda 2030-delegationen överlämnade den 1 juni sitt förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030 till regeringen. Rapporten innehåller också en nulägesanalys av hur Sverige ligger till och vilka utmaningar som behöver hanteras i det fortsatta arbetet.

Vikten av politiskt ledarskap och en bred politisk förankring har länge lyfts av civilsamhället. Det är därför positivt att delegationen föreslår flera åtgärder för parlamentarisk förankring och att ett Agenda 2030-sekretariat inrättas på Regeringskansliet.

Civilsamhället en förutsättning för Agenda 2030
Civilsamhällets roll i genomförandet betonas av delegationen och civilsamhällets krympande handlingsutrymmet lyfts som en särskild utmaning. Delegationen ser behov av fortsatt dialog om hur Sverige kan bidra till ett starkt civilsamhälle globalt.

- Det är viktigt att vi gemensamt arbetar vidare med civilsamhällets förutsättningar. Utan ett starkt civilsamhälle kommer aldrig Agenda 2030 och de Globala målen att nås, säger Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd.

Mer kraft mot skatteflykt
Forum Syd välkomnar att delegationen lyfter den globala kapital- och skatteflykten som en central utmaning för finansieringen av Agenda 2030 och att Sverige måste agera med mer kraft i frågan.

- Det är väldigt positivt att delegationen föreslår att regeringen aktivt verkar för offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag. Det är en viktig åtgärd som vi länge har arbetat för, säger Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd.

Företag och investerare måste ta ansvar
Forum Syd välkomnar föreslaget att riksdagens pensionsgrupp enas om en ny lagstiftning för AP-fonderna med syfte att garantera ansvarsfulla och hållbara AP-fondsinvesteringar. Delegationen anser att ett nytt regelverk bör tydliggöra att krav om social och miljömässig hållbarhet likställs med krav om avkastning.

- Detta är viktigt eftersom kravet om hög avkastning är överordnat hållbara investeringar i det nuvarande regelverket för AP-fonderna, säger Karin Gregow, policyrådgivare på Forum Syd.

Det är också positivt att delegationen föreslår att regeringen tillsätter en utredning för att stärka nationell lagstiftning för företag och mänskliga rättigheter, i enlighet med de konventioner och riktlinjer som Sverige har ratificerat. Delegationen trycker på att detta är särskilt relevant när svenska företag verkar i andra länder.

 
Updated: 2017-06-02