Resultat av vårt biståndsquiz

Under Bokmässan och tiden efteråt spred Forum Syd ett quiz om svensk biståndspolitik i hopp om att få veta vilken kunskap och vilket område som anses viktigast. Vi fick in totalt 168 svar av biståndsintresseerade besökare på bokmässan, vilket gör att resultaten inte är representativa för befolkningen. Att gruppen är förhållandesvis homogen kan vi anta då vi träffade majoriteten under Bokmässan liksom att de som gjort testet har ett särskilt intresse för bistånd.

Frågorna med svarsalternativ handlade om de globala målen, biståndsbudgeten, vart biståndet går osv. Genomsnittet på dessa var 68 procent rätt. Quizet innehöll också två fria frågor, där man hade möjlighet att uttrycka sina åsikter. Första frågan var Vilken biståndsfråga tycker du är viktigast? och den andra Vilket råd skulle du ge nästa biståndsminister? Vi har valt att inte redovisa de kategorier som hade färre än 10 svaranden utan endast de mest återkommande svaren:

 
Updated: 2017-10-24