Kursblock 2a

Vad är LFA?

 

2017-10-16

Plats: Online,Tid: 16:00

En målstyrd projektplaneringsmetod som LFA är i korthet:

ü  Ett instrument för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av projekt och program.

ü  Ett hjälpmedel för logisk analys och strukturerat tänkande vid projektplanering, som stimulerar frågor om projektets relevans, genomförbarhet och uthållighet.

ü  Ett ramverk, ett frågebatteri som, om det används enhetligt, ger en struktur och är ett stöd i dialogen mellan olika intressenter i ett projekt.

ü  Ett planeringsinstrument som ramar in de olika elementen i en förändringsprocess (problem, mål, intressenter, plan för genomförande etc). Projektplanen kan sammanfattas i en matris.

ü  Ett hjälpmedel för att skapa deltagande, ansvar och ägarskap.

 

LFA metoden bör användas under projektcykelns alla faser (d v s under såväl förberedelser, genomförande som vid utvärdering). Ofta behöver projektgruppen genomföra vissa justeringar av planerna under projektgenomförandet och anpassa projektplanen allt eftersom ny kunskap genereras och förändringar sker i projektets kontext. LFA-metoden ska användas flexibelt och med stor känsla för vad varje situation kräver.

 

Metoden bygger på tanken att det som rättfärdigar utvecklingsprojekt är att den service och de produkter som projektet levererar svarar mot människors (målgruppens) behov. Det är m a o inte de resurser som sätts in, eller vad de används till – vägar, brunnar, utbildning – som är det viktiga, utan det är det de leder till, d v s slutresultatet/målet som är av betydelse, t ex att färre barn insjuknar i malaria, fler människor får inflytande i någon fråga eller att mängden av miljöfarligt avfall minskar så att människor får tillgång till rent vatten etc.

 

En grundtanke i LFA-metoden är att man inte börjar tala om vad man vill göra (aktiviteter), utan om vad man vill uppnå, vilken förändring målgruppen önskar ska ske (mål).

Välkommen till kursen Vad är LFA? (Block 2a) 

Den här onlinekursen handlar om LFA – Logical Framework Approach och metodens 9 steg. Du behöver ha en dator och ett headset och sitta i ett lugnt rum.

Vi kommer att gå igenom metodens nio steg för att förstå vad det innebär att planera ett utvecklingsprojekt. LFA är en planeringsmetod som hjälper dig att få med och ta hänsyn till alla delar i ett projekt. Kursen bedrivs online och vänder sig till organisationer som är organisationsgranskade och fått godkänt att söka pengar för ett utvecklingsprojekt genom Forum Syd.

Innan du anmäler dig till Block 2a ska du ha genomfört Block 1. Du anmäler dig till Block 1 här: http://www.forumsyd.org/Kurser/Projektkurser/

Passa samtidigt på att läsa informationen om Forum Syds övriga kurser. Kurserna bygger på varandra så det är viktigt att du genomför dem i rätt ordning.

Du behöver ha ett head-set med mikrofon samt en webkamera till din laptop eller dator. Du får en länk till webinariet i bekäftelsen då du anmält dig. Du behöver logga in 30 min innan kursstart då du också får ta del av de verktyg som vi kommer att använda på utbildningsplattformen.

Logga gärna in redan klockan 15:30

 

Har du frågor om kursinnehållet kan du vända dig till lotta.granberg@forumsyd.org

Har du frågor om anmälan kan du vända dig till mikaela.fernandez@forumsyd.org

Deadline:

*Jag har gått Block 1